Kinh Doanh Online

Công việc kinh doanh online luôn luôn có sức hấp dẫn riêng của nó, tuy nhiên đi kèm với những thách thức này  đó là: "Bắt đầu kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào đều là công việc khó khăn".